മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

മണിക്കടവ് വോളി ഫെസ്റ്റ് 2023

Date : 04/01/2023

മണിക്കടവിന്റെ ഗതകാല സ്മരണകളുണർത്തികൊണ്ട് ഗൃഹാതുരമായ ഓർമ്മകളുടെ പുനരാവിഷ്ക്കരണമെന്ന ചിന്താ ധാരയിൽ വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഒരു വോളി കാർണിവൽ "മണിക്കടവ് വോളി ഫെസ്റ്റ് 2023" സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമേളയിലേയ്ക്ക് ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


Whats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.

https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF  Login
Share in whatsapp