മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

പ്രസംഗ മത്സരത്തിന്റെ എൻട്രികൾ അയക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി പലരുടെയും അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന നവംബർ മാസം മുപ്പത് (30/11/2022)വരെ നീട്ടിയിരുന്നു ,

Date : 21/11/2022

നമ്മൾ നടത്തിവരുന്ന online പ്രസംഗ മത്സരത്തിന്റെ എൻട്രികൾ അയക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി പലരുടെയും അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന നവംബർ മാസം മുപ്പത് (30/11/2022)വരെ നീട്ടിയിരുന്നു , ഇനിയും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും വേഗം അയക്കുമല്ലോ . vedio അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർ (data അധികം ഉള്ളവ ) telegram വഴിയും അയക്കാവുന്നതാണ് .മണിക്കടവുകാരൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ! വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.  Login
Share in whatsapp