മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

Whats up Manikkadave ? ക്രിസ്ത്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ കരോൾ ഗാന മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു .

Date : 12-01-2022

Whats up Manikkadave ? ക്രിസ്ത്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ കരോൾ ഗാന മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു .

ജഡ്ജ് അനന്തു സിനിമ സഹ സംവിധായകൻ സുൽഗ റോസ് സേവിയർ രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂൾ കാക്കനാട്.

ഒന്നാം സ്ഥാനം (3000 രൂപ ) : ബിജു ജോസഫ് ,ജോബിൻസ് തോമസ്

https://www.smule.com/sing-recording/2550991998_4250817733

 രണ്ടാം സ്ഥാനം (2000 രൂപ ) : പ്രിൻസ് K .
 മൂന്നാം സ്‌ഥാനം (1000 രൂപ ) : ഡേവിഡ് അമൽ ,മരിയ അമൽമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും Whats up Manikkadave ? ൻറെ നന്ദി .


മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp