മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Manikkadavu -മണിക്കടവിൽ നടന്ന പ്രധിഷേധപ്രകടനം.
മണിക്കടവിൽ നടന്ന പ്രധിഷേധപ്രകടനം.
Date : 01/11/2022

Sfi പ്രവർത്തകനായ സഖാവ് ധീരജിനെ കെ. എസ്. യു - യൂത്ത് കൊണ്ഗ്രെസ്സ് ഗുണ്ടകൾ കുത്തിക്കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മണിക്കടവിൽ നടന്ന പ്രധിഷേധപ്രകടനം.


മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp