മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Manikkadavu -സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വോളി മിനി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗം റണ്ണറപ്പ് @ വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ്
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വോളി മിനി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗം റണ്ണറപ്പ് @ വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ്
Date : 01/08/2022

സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വോളി മിനി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗം റണ്ണറപ്പ് @ വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ്

4 കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാന മത്സരത്തിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു

1.Haine Tessa Lesley

2.Alan Mary ബിജു

 3.Dia Mariya Louis

 4.Archana

മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp