മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Manikkadavu -സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉത്ഘടണം 2021 സെപ്റ്റംബർ 17
സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉത്ഘടണം 2021 സെപ്റ്റംബർ 17
Date : 09/15/2021

പൗരബോധവും ലക്ഷ്യബോധവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതതയും സേവന സന്നദ്ധതയും ഉള്ള ഒരു യുവജനതയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉത്ഘടണം 2021 സെപ്റ്റംബർ 17 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മൂഖ്യമത്രി നിർവഹിക്കുന്നുമണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp