മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

Manikkadavu -ശ്രീ ബിനു പരക്കാട്ടു രചന നിർവഹിച്ച ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാനം ഉള്ളവും ഉള്ളതും നൽകീടം ഞാൻ

ശ്രീ ബിനു പരക്കാട്ടു രചന നിർവഹിച്ച ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാനം ഉള്ളവും ഉള്ളതും നൽകീടം ഞാൻ

Date : 09/10/2021

ശ്രീ ബിനു പരക്കാട്ടു രചന നിർവഹിച്ച ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാനം ഉള്ളവും ഉള്ളതും നൽകീടം ഞാൻ

♪ Lyrics : Binu Mathew Parakkattu ♪ Music : Shanty Antony Angamaly ♪ Singer Sreya Jayadeep ♪ Orchestration : Lijo Leenose ♪ Flute : Raghuthaman Raghu Violin Francis Xavier ♪ Sound Engineer : Shiyas Shiju ♪ Camera : Nikhil Augustine ♪ Video Editing & Gfx : Shibly ♪ Banner-Fare Bell Media ♪ Chorus - Rincy, Mable & Siji

മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp