മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

ഹൈ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമാണം(പോൾ)

Back to all Quiz
Retake
Total number of questions : 2
Questions answered : 0
Question:   ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്കൂൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ത് കൊണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി തരാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?
A:   ഉണ്ട്
B:  ഇല്ല
C:  
D: