മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

വട്ടിയാം തോട്ടിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മൂലം തുരുത്തിയിൽ ജോൺസൺ അൽപസമയം മുൻപ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു.

Date : 16/09/2022

വട്ടിയാം തോട്ടിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മൂലം തുരുത്തിയിൽ ജോൺസൺ അൽപസമയം മുൻപ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു.Whats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.

https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF  Login
Share in whatsapp