മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

Manikkadavu -തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും, മണിക്കടവ് വരെ വന്നിരുന്ന Krtc ബസ്സ് ശാന്തിനഗർ വരെ നീട്ടി.

തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും, മണിക്കടവ് വരെ വന്നിരുന്ന Krtc ബസ്സ് ശാന്തിനഗർ വരെ നീട്ടി.

Date : 09/13/2021

തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും, മണിക്കടവ് വരെ വന്നിരുന്ന Krtc ബസ്സ് ശാന്തിനഗർ വരെ നീട്ടി. ഇന്ന് രാവിലെ ശാന്തിനഗറിൽ ബസ്സിന് സ്വീകരണം നല്കി. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ' ബിനോയി കുര്യൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp                
scroll and wait...