ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്കൂൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ത് കൊണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി തരാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?