മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി.
✝✝✝ ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. ആദരാഞ്ജലികൾ ✝✝✝Comments
Please login to add comments.
Heading Date
< 2 3 4 5 6 >
ഇടത്തട്ടേൽ ആഗസ്തി (പാപ്പച്ചൻ - 77) നിര്യാതനായി.* 18-Sep-2019
കിഴക്കേപീടികയിൽ വർഗീസ് (76) വർഗീസ് (76) നിര്യാതനായി 07-Sep-2019
മടത്തിശ്ശേരിൽ കുഞ്ഞാപ്പച്ചൻ 31-Aug-2019
ചിന്നമ്മ വടക്കേമുറി 27-Aug-2019
ഐക്കര സ്കറിയ യുടെ ഭാര്യ മേരി ( 78 ) നിര്യാതയായി.* 16-Aug-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020