മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ADSU അതിരൂപത കലോത്സവത്തിൽ
ചെമ്പേരി യിൽ വച്ച് നടന്ന ADSU അതിരൂപത കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് യു.പി.സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ - വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
മണിക്കടവ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചാംമ്പ്യൻമാർ 25-Jan-2020
കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരത്തിൽ... അണ്ടർ 13.. 14-Dec-2019
മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് യു.പി.സ്കൂളിന് അഭിമാന നിമിഷം 22-Nov-2019
സ്കൂളിന് പി.ടി.എ വാങ്ങി നല്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 21-Nov-2019
ശിശുദിനാഘോഷം 2019 14-Nov-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020