മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവം
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 *CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവം ഹിന്ദി പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടവകാംഗം ശ്രേയ സുനിൽ മൈത്തോട്ടത്തിൽ 1st A ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കി.* ഇരിട്ടി CMI സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശ്രേയ. _ശ്രേയയ്‌ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ_Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
മണിക്കടവ് ക്രിസ്ത്മസ് സന്ധ്യ കാഴ്ചകൾ 21-Dec-2019
CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവം 17-Nov-2019
മൈത്രി സ്വാശ്രയ സംഘം 13-Nov-2019
ഷീര വികസന ഓഫീസിലെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ 08-Nov-2019
AKCC യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ . വിതരണം ചെയ്യുന്ന കൊക്കോ തൈ 06-Nov-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020