മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
മണിക്കടവ് സ്വദേശി ജിൻസ് direct ചെയ്ത ഷോർട് ഫിലിം
https://youtu.be/mqY8yVnC2EYComments
Please login to add comments.
Heading Date
കരോൾ ഗാനമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ #തുരുത്തേൽ ഫാമിലി ടീം. 22-Dec-2019
മണിക്കടവ് ഹൈസ്കൂളിന് ഉപജില്ല കലോൽസവത്തിൻ 1 -ാം സ്ഥാനം, up സ്ക്കൂളിന് രണ്ടാംസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു 09-Nov-2019
മണിക്കടവ് സ്വദേശി ജിൻസ് direct ചെയ്ത ഷോർട് ഫിലിം 08-May-2019
തോമസ് ഹൈസ്ക്കൂൾ മണിക്കടവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച 80545 03-Sep-2018

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020