മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സഘടിപ്പിക്കുന്നു..*
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 *മണിക്കടവിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷക്കാലത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന* *ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ്* *ഒരറിയിപ്പും കൂടാതെ* *ഇവിടെ നിന്നും* *ഉളിക്കല്ലിലേക്കു മാറ്റിയതിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ച് നാളെ* *രാവിലെ 10 മണിക്ക്* (9/10/19 ബുധൻ ) *പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സഘടിപ്പിക്കുന്നു..* *മണിക്കടവിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കുന്നു..* സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ എങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
മണിക്കടവ് ക്രിസ്ത്മസ് സന്ധ്യ കാഴ്ചകൾ 21-Dec-2019
CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവം 17-Nov-2019
മൈത്രി സ്വാശ്രയ സംഘം 13-Nov-2019
ഷീര വികസന ഓഫീസിലെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ 08-Nov-2019
AKCC യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ . വിതരണം ചെയ്യുന്ന കൊക്കോ തൈ 06-Nov-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020