മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
സംസ്ഥാന സെപക്താക്രോ സബ്ജൂനിയർ
🏆🏆🏆🏆🥇🥇🥇🥇 പ്രിയമുള്ളവരെ , സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്ക്കൂൾ മണിക്കടവിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു.സംസ്ഥാന സെപക്താക്രോ സബ്ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്ക്കൂൾ മണിക്കടവിലെ 6 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ ടീം ഫൈനലിൽ. 💪💪💪💪💪💪💪💪Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 >
വാട്സ് അപ്പ്‌ മണിക്കടവ് നടത്തിയ 2 ആം കബഡി ടൂർണമെന്റ് 11-Jan-2020
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരം സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ് ചാംമ്പ്യൻമാർ 22-Dec-2019
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി 19-Nov-2019
സംസ്ഥാന ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ST. Thomas Hs മണിക്കടവിലെ എൽ റോയി ബാബു open Weight വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി 31-Oct-2019
ആശ ബിജു പന്താനനിക്കൽ 11-Oct-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020